Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności dla strony internetowej https://mnkd.pl

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Muzeum Nadwiślańskiego.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-28.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-28.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-06-06.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Plewik, urszula.plewik@mnkd.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 81 881 02 88 wew. 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek główny Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, znajduje się pod adresem:

Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny.

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Wejście służbowe od ulicy Witkiewicza posiada bramę wjazdowa na parking wewnętrzny oraz drzwi służbowe z wideofonem.

Na parkingu wewnętrznym znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, dostępne dla pracowników MNKD całodobowo oraz dla zwiedzających w godzinach otwarcia ekspozycji. Z parkingu przez furtkę boczną istnieje możliwość przejazdu wózka osoby niepełnosprawnej do wejścia dla niepełnosprawnych, znajdującego się od strony Rynku.

Parking monitorowany jest przez ochronę Muzeum.

Drugie wejście, dostosowane dla niepełnosprawnych znajduje się, od strony Rynku. Wejście to prowadzi bezpośrednio do kasy muzealnej i na ekspozycje. Znajduje się na poziomie 0 budynku głównego.

W budynku oprócz wystaw Oddziału Muzeum sztuki Złotniczej (poziom 0 i poziom -1) znajduje się Galeria Wystaw Czasowych (poziom 1).

Biura Muzeum znajdują się na poziomie 1 i poziomie 2.

Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody wyposażone w poręcze. W budynku zainstalowana jest winda, która umożliwia przemieszczenie się na wszystkich poziomach.

Budynek Kamienica Celejowska

– Oddział Kamienica Celejowska, ul. Senatorska 11, 24-120 Kazimierz Dolny

Do budynku prowadzi wejście główne od strony ulicy. Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale ekspozycję mogą zwiedzać osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach, tylko na poziomie 0 oraz tylne patio.

Budynek posiada ekspozycje muzealne usytuowane na poziomie 0 i poziomie 1.

Do budynku prowadzi wejście boczne ze schodami, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych , poruszających się na wózkach. Wejście to prowadzi do pokoi gościnnych Muzeum znajdujących na poziomie 1 i poddaszu budynku.

Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody wyposażone w poręcze. Budynek nie posiada windy.

Budynek Dom z Gościeradowa

– Dział Historii i Kultury Regionu, ul. Podzamcze 20, 24-120 Kazimierz Dolny.

Budynek posiada wejście główne, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Na poziomie 1 budynku znajdują się biura i dwie sale ekspozycyjne.

Wejście boczne zostanie udostępnione dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przez zamontowanie rampy zjazdowej. Osoby te mają możliwość uczestniczenia tylko w zajęciach edukacyjnych, które odbywają się w salce edukacyjnej na poziomie – 1. Schody znajdujące się między kondygnacjami, wyposażone są w poręcze.

Budynek Spichlerz Ulanowskich

– Oddział Przyrodniczy, ul. Puławska 54, 24-120 Kazimierz Dolny.

Do budynku prowadzi jedno wejście na poziomie 0. Budynek posiada trzy kondygnacje. Zwiedzanie dla osób poruszających się na wózkach możliwe jest tylko na poziomie 0.

Schody znajdujące się między kondygnacjami, wyposażone są w poręcze.

Budynek Dom Kuncewiczów

– Oddział Dom Kuncewiczów ul. Juliusza Małachowskiego 19, 24-120 Kazimierz Dolny

Budynek posiada wejście główne, do którego prowadzą dwie kondygnacje schodów, przez co budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Wewnątrz budynku, na poziomie 0 i poziomie 1 znajdują się ekspozycje.

Schody znajdujące się między kondygnacjami, wyposażone są w poręcze.

Grodzisko Żmijowiska – Oddział Grodzisko Żmijowiska

Obiekt na otwartym powietrzu. Dojazd drogą gruntową i polną. Parking utwardzony. Bariera dla wózków inwalidzkich w postaci nieutwardzonego podłoża, bez wytyczonych dróżek. Obiekty drewniane możliwe do zwiedzania tylko z zewnątrz.

Zamek w Janowcu

Oddział Zamek w Janowcu, ul. Lubelska 20, 24-123 Janowiec

Wejście główne – brama wejściowa do zamku, bariera dla osób poruszających się na wózkach w postaci drewnianego mostu i wybrukowanego wjazdu.

Wybrukowany dziedziniec zamkowy. Dostępny do zwiedzania Dom Północny oraz Krużganki nie są dostosowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.

Miejsce dla niepełnosprawnych na parkingu wewnętrznym.

Ogólnodostępny park z nieutwardzonymi ścieżkami.

Budynek Dwór z Moniak

– Oddział Zamek w Janowcu, ul. Lubelska 20, 24-123 Janowiec

Wejście główne – bariera w postaci schodów, bez poręczy.

Do zwiedzania przeznaczony jest poziom 0 budynku, na którym znajdują się również biura Oddziału Muzeum , na poziomie 1 znajdują się pokoje gościnne.

Schody prowadzące na pierwszą kondygnację wyposażone są w poręcz.

Na poziomie -1 znajdują się pomieszczenia kuchni i jadalni, z których mogą korzystać najemcy pokoi gościnnych.

Schody prowadzące do poziomu -1 wyposażone są w poręcz.

W obiekcie planowane jest umieszczenie bocznej platformy wjazdowej dla osób poruszających się na wózkach.

Opis dostosowań – toalety dla niepełnosprawnych

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się :

– w budynku głównym – Rynek 19 [Oddział MSZ i GWC]

– w budynku Kamienica Celejowska [Oddział KC]

– w budynku Dom z Modliborzyc [Oddział Przyrodniczy]

– w budynku Spichlerz Ulanowskich [Oddział Przyrodniczy].

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Pojazdy posiadające kartę osoby niepełnosprawnej mają prawo wjechać na każdy parking udostępniany przez Muzeum.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku muzeum pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Mały przyrodnik. Przygoda w Kazimierzu Dolnym – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EduTrzyZero.Esterka&gl=PL

Mały Przewodnik po Kazimierzu Dolnym – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EduTrzyZero.Kazik